Sunday, 3 February 2008

Amy Winehouseಉ ಮತ್ತವಳ ಬಿಳಿ Noseಉ..

Amy Winehouseಉ ಮತ್ತವಳ ಬಿಳಿ Noseಉ..

ನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲವಳದೇ ಸುದ್ದಿ. ಅವಳ ಕೇಶದ ಇ೦ದಿನ ಬಣ್ಣ, ಮು೦ಬರುವ ದಿನಗಳ ಬಣ್ಣ, ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನು, ಕುಡಿದಿದ್ದೇನು, ಬಾಯಿ-ಮೂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅ೦ಟಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಕ್(ಏನ್!) ಎ೦ತದು.....ಹೀಗೆ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ನೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಇವಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುದ್ದಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಬ೦ದದ್ದೇ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ! ಇನ್ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಜನರ ತಲೆ ತೆಗೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸ೦ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಜನರ ಬವಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಏಲ್ಲರಿಗೂ Amy Winehouse ಬೇಕು.

ಅವಳ ಗ೦ಡನ ನೋಡಲು ಆಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಗೆ ಸುದ್ದಿ. ಮೆಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಸುದ್ದಿ. ಕುಡಿದ ನೀರು ಸುದ್ದಿ. ಗ೦ಡನ ವಿರಹದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋಕೇನಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯೋ ಸುದ್ದಿ. ಮಧೈ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳೆೇನಾದರೂ ಹಾಡಿದರೆ ಅದರದೊ೦ದಿಷ್ಟು ಸದ್ದು! ಪಡ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ. BBCಯ೦ತ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಗುಲ್ಲಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಸುದ್ದಿ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳು ಬೇಕು. ಯಾರಾಕೆ?

ಅವಳಿಗೆ ೨೦ರ ಮೇಲಿಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಮುಖ ಈಗಲೇ ೫೦ರ ಹಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ೦ಠ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತಲೆಯಲ್ಲೊ೦ದಿಷ್ಟು ಬುದ್ದಿ ತು೦ಬುವಾಗ ಬಹಳ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅ೦ಥದೇ ಗ೦ಡನನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕೋಕಿನ ತ೦ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಳ ಗ೦ಡನೀಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸುಧಾರಿಸು’ತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅವಳ ಕ೦ಠದಿ೦ದ ಸುಮಾರು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಜೀವನದ ‘ಸ್ಟೈಲ್’ನಿ೦ದ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರೆ. ಅವಳು ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು, ಕೋಕೇನನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಬರೀ ಹಾಡ್ಕೊ೦ಡಿದ್ರೆ? ಛೆ! ಎಷ್ಟು loss!

Amy Winehouseಗೆ ಆ ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೊ, ಬುದ್ದಿ ಹೇಳೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ-ಉಸಾಬರಿ ಯಾರಿಗ್ಬೇಕು? ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಅವಳಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳೋ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳು ಕುಣೀತಾಳೆ, ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡೋರ್ಗೇನು ಕಮ್ಮಿ? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊ೦ಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ.. ಸಾಯೊದೆಲ್ರ ಕರ್ಮ. ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದಿನ ಸಾಯೊದೇ ತಾನೇ!

ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಲ್ಲಿ ಇವಳ ಹುಚ್ಚು. ಅತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ Britney Spears ಅನ್ನೋಳಿಗ್ಹಿಡಿದ ಹುಚ್ಚೂ ಜನಕ್ಕೆ ಮನರ೦ಜನೆ.

ಕೆಸ್ರಲ್ ಬಿದ್ದೋರಿಗೆ ಆಳಿಗೊ೦ದು ಕಲ್ಲು ಅ೦ತಾ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಗಾದೆಯ ಕೆಸರು, ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ-ಗಾತ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ?

4 comments:

suptadeepti said...

ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೇ ತಂದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಟ-ಊಟ-ಕೂಟ-ನೋಟ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏನೋ ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಲ್ಲ! ದೇವರು ಅದಕ್ಕೇ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿರಬೇಕು, ಬಿಡಿ.

ಪಯಣಿಗ said...

ಧನ್ಯವಾದ ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿಯವರ

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಜೀವನದ ದೊ೦ಬರಾಟವಲ್ಲವೇ?

sunaath said...

ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜಗದ ಆಚಾರ?

Anonymous said...

圣诞树 小本创业
小投资
条码打印机 证卡打印机
证卡打印机 证卡机
标签打印机 吊牌打印机
探究实验室 小学科学探究实验室
探究实验 数字探究实验室
数字化实验室 投影仪
投影机 北京搬家
北京搬家公司 搬家
搬家公司 北京搬家
北京搬家公司 月嫂
月嫂 月嫂
育儿嫂 育儿嫂
育儿嫂 月嫂
育婴师 育儿嫂
婚纱 礼服

婚纱摄影 儿童摄影
圣诞树 胶带
牛皮纸胶带 封箱胶带
高温胶带 铝箔胶带
泡棉胶带 警示胶带
耐高温胶带 特价机票查询
机票 订机票
国内机票 国际机票
电子机票 折扣机票
打折机票 电子机票
特价机票 特价国际机票
留学生机票 机票预订
机票预定 国际机票预订
国际机票预定 国内机票预定
国内机票预订 北京特价机票
北京机票 机票查询
北京打折机票 国际机票查询
机票价格查询 国内机票查询
留学生机票查询 国际机票查询