Wednesday, 25 July 2018

ಕನ್ನಡಿಯಾತ.... !

ಕನ್ನಡಿಯಾತ.... !ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬ ಕಳಿಸಿದ Dale Wimbrow's famous The Man in the Glass (1934) ಕವನದ ಕನ್ನಡೀಕರಣ:

ಕನ್ನಡಿಯಾತ.... !

ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಬಯಕೆ ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿ ಸೋರಿ
ತಲೆಯ ಮೇಲೇರೆ ಜಂಭದ ಗರಿ
ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ಇಣುಕಿ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಕೇಳವನ ನುಡಿಅದು ನಿನ್ನ ಸಿರಿ!

ಹೆತ್ತಮ್ಮಅಪ್ಪಕೈ ಹಿಡಿದ ನಾರಿ
ಅಳೆಯುವ ದೂರವಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ
ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಣು್ಣ ತೂರಿ
ಅವನು ತೋರಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ  ಸರಿ ದಾರಿ. 

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಉಳಿದೋರ ಉಸಾಬರಿ
ಅವನಿರಲು ನಿನ್ನುಸಿರಿನಲಿ ಸೇರಿ
ಕಡುಕಷ್ಟದಾಪತ್ತುಗಳ ದಾಟುವೆ ಹಾರಿ
ಜೊತೆಯಿರೆ ಕನ್ನಡಿಯಾತನ ಸ್ನೇಹಸಿರಿ!

ಜಗಕೆಲ್ಲ ಊದುತ್ತ ಸುಳಿ್ಳನ ತುತೂ್ತರಿ
ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತರೂ ಶಹಬಾ್ಬಸ್ಗಿರಿ
ಕಡೆಗುಳಿವ ಗರಿ ಕಣೀ್ಣರುಎದೆಯುರಿ
ಕಣ್ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೆ ನೀ ಕನ್ನಡಿಯಾತಗೆ ಬೆನ್ನುತೋರಿ!ಮುರಳಿ ಹತ್ವಾರ್ (ಜುಲೈ ೨೦೧೮)

(ಪೀಟರ್ ಡೇಲ್ ವಿಂಬ್ರೌ ೧೯೩೪ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ The Man in the Glass ಕವನದ ಭಾವಾಂತರ)
When you get what you want in your struggle for self
And the world makes you king for a day
Just go to the mirror and look at yourself
And see what that man has to say.

For it isn’t your father, or mother, or wife 
Whose judgment upon you must pass
The fellow whose verdict counts most in your life
Is the one staring back from the glass.

He’s the fellow to please – never mind all the rest
For he’s with you, clear to the end
And you’ve passed your most difficult, dangerous test
If the man in the glass is your friend.

You may fool the whole world down the pathway of years
And get pats on the back as you pass
But your final reward will be heartache and tears
If you’ve cheated the man in the glass. 

Monday, 2 July 2018

ಮಗಳಿಗೆ - ೨

ಮಗಳಿಗೆ - ೨:ಮಲಗು ಮಲಗು
ಮುದ್ದು ಮಗುವೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ
ಚೆಂದದೊಡವೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವು
ನಮ್ಮ ಸಿರಿಯು
ನಿನ್ನ ನಲಿವು
ನವಿಲು ಗರಿಯು!

ಮಲಗು...ಮಲಗು...


ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ರವಿಯು
ದಣಿದಣಿದು ಹೊರಳಿ
ತಣಿತಣಿವ ನೆರಳು
ಇಳೆಗಿಳಿದು ಉರುಳಿ
ಕುಣಿಕುಣಿವ ತಾರೆ
ಶಶಿಯೊಡನೆ ಅರಳಿ
ಕಳೆಕಳೆಯೆ ಇರುಳು
ಕನಸಿನಲಿ ಮರಳಿ!

ಮಲಗು...ಮಲಗು...


ಇರುಳೊಡತಿ ನಿನ್ನ
ಕರೆಕರೆದು ಚಿನ್ನ
ನಗೆಯುಡುಗೆ ತೊಡಿಸಿ
ಕನಸುಗಳ ಹೊದಿಸಿ
ಇಹಪರವ ಮರೆಸಿ
ಬೆಳೆಸುತಲಿ ಹರಸಿ
ಸರಿಯುವಳು ತೆರೆಗೆ
ಉಷೆ ಹರಿಯೆ ಧರೆಗೆ!

ಮಲಗು...ಮಲಗು...


ಹಳೆತನವ ಹೊಳೆಸೆ
ಎಳೆತನದ ಸಿರಿಯು
ಕನಸುಗಳ ಇರುಳು
ಗೆಲುವಿನೊಳ ಸಿರಿಯು
ಗೆಳೆತನವ ಬೆಳೆಸೆ
ಒಳಿತನದ ಗರಿಯು
ಬೆಳಕುಗಳ ಹಗಲು
ಒಲವಿನೊಳ ಸವಿಯು!


ಮಲಗು...ಮಲಗು...


(೨-೭-೨೦೧೮)


Saturday, 14 October 2017

ಮಗಳಿಗೆ-1

ಮುದು್ದ ಮಗಳಿಗೆ,

ದಿನ ತುಂಬಿ ಒಂದಾಗಿತು್ತ,
ನಿನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ತಲೆಸುತು್ತ!
ಬರುವ ಅವಸರ ನಿನಗೆ, ಕಳಿಸುವ 
ಆತುರ ಅವಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ!
ಬಗೆದು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡದಾ್ದಯಿತು.
ನಿನ್ನಳುವಿನ ನಗೆ, ನಿನ್ನಮ್ಮನ ನಗೆಯಳು
ನನ್ನ ಭಾವದ ಭಾಷೆಗೆ ನಿಲುಕದು್ದ; ಅರ್ಥ
ಹುಡುಕುವ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ!

ಕಿಟಕಿಯಾಚೆ, ತೆಮ್ಸ್ ತಣ್ಣಗೆ ಹರಿಯುತಿತು್ತ.
ದಡದಾಚೆಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನೊಳಗೆ ಬೆ್ರಕಿ್ಸಟಿ್ಟನ 
ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ನೀರು ಹುಡುಕುತಿ್ತರಬೇಕು
ಮೇ ಮತ್ತವಳ ಬಿಳಿ ಹಿಂಡು! ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಹಿಂದೆ, ಎಂದಿನಂತೆ.
ರಿಪೇರಿಯ ಮೌನದಲಿತು್ತ ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಘಂಟೆ.
ತನ್ನ ಏರಿಳಿತದಾಟಕೆ್ಕ ತೆಮ್ಸ್ ನೆಚು್ಚವುದು
ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಮಾತ್ರ!

ನಿನ್ನಮ್ಮ-ಅಪ್ಪನ ತವರಿನಲಿ್ಲ, ಚಹಾ ಮಾರಿ ಬೆಳೆದು
ದೇಶದ ಚುಕಾ್ಕಣಿ ಹಿಡಿದ ಜನನಾಯಕನ 
ಹುಟು್ಟ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ! ನರ್ಮದೆಯ ಹರಿವು
ಬದಲಿಸುವ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ 
ಬೆಳಗಿದು್ದ ಅವನಾಚರಣೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವನ ನಾಯಕನ ನೂರಾಳೆತ್ತರದ ಕಬಿ್ಬಣದ 
ಗೊಂಬೆಯ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಆಸೆ ಅವನಿಗೆ.
ನರ್ಮದೆ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಕಿ್ಕರಬೇಕು!

ನಿನ್ನ ನಾಳಿನ ನೆಲೆ ಎಲೋ್ಲ? ಬಸವಳಿದ 
ಧರೆಯೋ? ಬೆಳದಿಂಗಳ ದೊರೆಯೋ?
ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದ ಪೊರೆಯೋ?
ನಿನ್ನ ಹರಿವಿನ ಲಹರಿ, ಹಾರುವ ದಿಕು್ಕ ಬದಲಿಸುವ 
ಹುಂಬತನ ನಮಗಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯ ಒಪ್ಪ
ಗೊಳಿಸಿ, ದಡವ ಕಟು್ಟತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸವುದಿಷೇ್ಟ:
ನಡೆಸುವೆವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆವೆಡೆಗೆ
ನಿನ್ನರಿವಿನ ಗುರಿಯ ಸಾಗರ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವರೆಗೆ.

ಮುರಳಿ ಹತಾ್ವರ
14.10.2017


Friday, 15 September 2017ಭಾದ್ರಪದದ ಕರಿ ಮೋಡ 

ಹನಿಸುತ ಮಣ್ಣಿನ
ಕರಣವ ತಣಿಸಿ
ಸಂಜೆಯ ಹೊನ್ನಿನ
ಕಿರಣವ ಮಣಿಸಿ
ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ
ತೋರಣ ಹೆಣಿಸಿ
ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಕೂಡ
ಬೀಗುತ ಸಾಗಿದೆ ನೋಡ
ಭಾದ್ರಪದದ ಕರಿ ಮೋಡ!

ಇಂದಿಗೆ ಇರುವಿನ
ನಲಿವನು ತಿಳಿಸಿ
ನಿನ್ನೆಯ ನೆನಪಿನ
ಕಲೆಯನು ಅಳಿಸಿ
ನಾಳೆಗೆ ಒಳಿತಿನ
ಬಲವನು ಉಳಿಸಿ
ಹರಿಯುವ ಹೊನ್ನೀರಿನ ಕೂಡ
ಮೆರೆಯುತ ಸಾಗಿದೆ ನೋಡ
ಭಾದ್ರಪದದ ಕರಿ ಮೋಡ!

ಬಣ್ಣದ ಮಳೆಯಲಿ
ನಯನವ ತೊಳೆಸಿ
ರಂಗಿನ ಸೊಬಗಲಿ
ಒಲವನು ಹೊಳೆಸಿ
ಅನುಭವದರಿವಲಿ
ಬದುಕನು ಬೆಳೆಸಿ
ಮೆರೆಸುತ ಅವನಾಟದ ಗೂಡ
ಸರಿಯುತ ಸಾಗಿದೆ ನೋಡ
ಭಾದ್ರಪದದ ಕರಿ ಮೋಡ!

ಮುರಳಿ ಹತ್ವಾರ
೧೪. ೦೯. ೨೦೧೭

ಚಿತ್ರ: ತೆಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲುSunday, 13 March 2016

ಹಾರು ಮನವೇ

ಹಾರು ಮನವೇ ಹಾರು
ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರ
ಕಾಣದಷ್ಟು ದೂರ...

ರೂಪಿಸುತ ನಾಳೆಗಳನು,
ಮೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಗಳ
ನಿನ್ನೆ ಅಳಿಸಿದ ಹಾಳೆಗಳಲಿ.

ಹಾರುವೆ ನೀ ತೋರಿದೆಡೆಗೆ
ನೆಲವೆಲ್ಲೆಂಬ ಚಿಂತಿಲ್ಲ,
ನಲಿವಿರಲು ಇಂದಿಗೆ!

ಹಾರು ಮನವೇ ಹಾರು
ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರ
ಕಾಣದಷ್ಟು ದೂರ...

Sunday, 14 February 2016

ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸವರ್ತ (William Wordsworth) (1770-1850) ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ. ಅವನ ಡ್ಯಾಫೊಡಿಲ್ ಕವಿತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇ೦ದಿಗೂ ಅವನ ನೆನಪನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವ, ಬಹು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕವಿತೆ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಸ್ಪೂರಿ್ತಯಾದ ಉಲ್ಸವಾಟರ್ (uls water lake) ಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ:

ಹಳದೀ ಹೂಗಳು........

ನಡೆದಿದ್ದೆ ನಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ಕಣಿವೆ-ಗುಡ್ಡಗಳ 
ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲಿ ತೇಲುವ ಮೋಡವೊಂದರಂತೆ.
ಕಂಡೆನೊಮ್ಮೆಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ, ಹೊಂಬಣ್ಣದ 
ಹಳದಿ-ಹೂಗಳ ಗುಂಪೊಂದ;
ಕೆರೆಯ ತಡಿಯಲಿ, ಮರಗಳಡಿಯಲಿ
ಪಟಪಟಿಸಿ ಕುಣಿಯುತಿದ್ದವವು ತಂಗಾಳಿಯಲಿ.

ಮಿಂಚುತ, ಹೊಳೆಯುವ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ
ನಿರಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ, ಹರಡಿದ್ದವವು
ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಸಾಲಿನಂತೆ, ಆ ದಡದಂಚಿನಲಿ:
ಹತ್ತು ಸಾವಿರವ ಕಂಡೆ ಒಂದೇ ನೋಟದಲಿ,
ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವವು ನಲಿವಿನಲಿ ತಲೆದೂಗಿ.

ಪಕ್ಕದ ನೀರ ಅಲೆಗಳೂ ಕುಣಿಯುತಿದ್ದವು; ಆದರೆ
ಹೂಗಳು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದವು ಮಿಂಚುವಲೆಗಳ ಹರ್ಷದಿಂದಲಿ:-
ಕವಿಯೊಬ್ಬಗೆ ಸಂತಸವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು
ಉಲ್ಲಸಿತರ ಇಂತಹ ಸಂಗದಲ್ಲಿ:
ನೋಡಿದೆ---ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ---ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಯೋಚಿಸದೆ
ಏನು ಸಿರಿಯ ತಂದಿಹುದು ಹೂಗಳೀ ಆಟ ನನಗೆಂದು:

ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆಯೋ,
ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಲೋ ಮಲಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗಣ್ಣ ಹೊಳಪಿಸುವವೀ ಹೂಗಳು
ಅದುವೇ ನನಗೆ ಏಕಾಂತದ ಪರಮಾನಂದ,
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹರುಷದಿಂದ ತುಂಬಿ,
ಕುಣಿಯುವುದು ಹಳದೀ ಹೂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ.


(ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸವರ್ತ, ೧೮೧೫)
ಅನುವಾದ: ಮುರಳಿ ಹತ್ವಾರ, ೨೦೧೬)


ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸವರ್ತನ ಮನೆ, ಗ್ರಾಸಮೀರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್(photo: murali hathwar)

ಉಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕೆರೆ(photo: murali hathwar)

Saturday, 31 January 2015

ಬದುಕು..!

ನಿನ್ನೆಯ ಬದುಕು,
ನೆನಪಿನ ಪಾಕ
ಇಂದಿನ ಬದುಕು,
ನಲಿವಿನ ನಾಕ
ನಾಳಿನ ಬದುಕು,
ನಿಲುಕದ ಲೋಕ!

ನಲಿವು ಇಂದಷ್ಟೇ. ಬದುಕು.


Friday, 3 July 2009

ಜಾಕ್ಸನ್ನನ ಕಾಲದಲ್ಲೊ೦ದು ಪುರ೦ದರ ನಮನ

ಜಾಕ್ಸನ್ನನ ಕಾಲದಲ್ಲೊ೦ದು ಪುರ೦ದರ ನಮನ.....

ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲೊ೦ದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ. ಒ೦ದಕ್ಕೊ೦ದು ಅ೦ಟಿಕೊ೦ಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳ ಒ೦ದು ಮೂಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಸ. ಭಾನುವಾರಗಳ೦ದು ನಾಲಕ್ಕೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸ೦ಗೀತವನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹುಚ್ಚು. ಬಾಕಿ ಭಾನುವಾರಗಳ೦ದು ಒ೦ದೊ೦ದು ಮನೆಯವರದ್ದೂ ಒ೦ದೊ೦ದು ಸ೦ಗೀತ-ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ, Rock, Pop, Reggae ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರದ್ದೂ ಒ೦ದೇ ಹಾಡು! ಶೋಕವೋ, ಸ೦ತಾಪವೋ, ಕುತೂಹಲವೋ ಕಾರಣ ಏನೇ ಆದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನನ ಸ೦ಗೀತ.

“ನೀನು ತ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀಯಾ? ಅರ್ತ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅ೦ಡ್ ವೈಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೇಳು” ಅ೦ತ ನನ್ನ ignoranceಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಲ್ಲೇ ಮರುಗುತ್ತ, ಮೂವತ್ತಕ್ಕೇ ಮುಪ್ಪನಪ್ಪಿದವನೇನೋ ಎ೦ಬ೦ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿ youtubeನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ಹೇಹಿತರ ‘ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ನನ ಸುಮಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಕಪ್ಪಿನಿ೦ದ ಬಿಳುಪಿನೆಡೆಗಿನ ಅವನ ಪಯಣ, ಭೂತಗಳೊಟ್ಟಿಗಿನ ಹಾಡಿನಿ೦ದ (ತ್ರಿಲ್ಲರ್) ಹಿಡಿದು ತಾನೇ ‘ಭೂತ’ರೂಪನಾದ ಅವನ ಹುಚ್ಚುತನ, ನಡು-ನಡುವೆ ಭೂಮಿ, ಬಡತನ, ಕದನ, ಬ೦ಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ-ಕುಣಿದು, ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ೦ಚವನ್ನೇ ಕುಣಿಸಿದ್ದ ಅವನ ಕಥೆಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ. ಕೇಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥವಾದಷ್ಟನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹರಟುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊ೦ದಿರದಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಶರವಣ ಭವನ, ವಸ೦ತ ಭವನ, ಚೆನೈ ದೋಸಾಗಳು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಾದರೆ, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಪತ್ತಿನ ಮಿತ್ರ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಯಾದದ್ದು ಯಾವ ಹೋಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ದೋಸೆ-ವಡೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತು೦ಬಿದ ಮೇಲೆ, ಉಳಿದರ್ಧ ಭಾನುವಾರ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುವದು ಎ೦ಬ ಆಲೋಚನೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಈ-ಮೇಲು. ಅದು, ಅ೦ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೬೦ ಮೈಲಿ ದೂರದ Basingstokeನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಪುರ೦ದರ ನಮನ ಮತ್ತು ‘ಮುಖಪುಟ’ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಹೇಹಿತನಿಗೂ ಫೋನಾಯಿಸಿ, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ರೆಡಿಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಹೊರಟೆವು.

ಸುತ್ತು ಬಳಸಿನ ಲ೦ಡನ್ನಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪರೂಪದ ‘ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ’ ತೆವಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಸ೦ಗೀತ ಕಲಿತಿದ್ದ ಸ್ಹೇಹಿತ ಪುರ೦ದರ ದಾಸರ ‘ಚಿ೦ತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ........., ಕೇಶವ ಮಾಧವ.......’ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ದಾರಿ ಕರಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

ಈಸ ಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು.....ಹೇಸಿಗೆ ಸ೦ಸಾರದಲ್ಲಿ.....ಎ೦ದು ಪುರ೦ದರ ದಾಸರು ಬರೆದು ೫೦೦ ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯಿತು. ಸ೦ಸಾರದ ಸಿರಿತನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವೇ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವ ಬಿ೦ಬಿಸುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಸ೦ಗೀತದ ಲಯ ಕೊಟ್ಟು, ಶಿಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿನಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಅವರು ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜೀವ೦ತ.

ಸ೦ಗೀತ-ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿನಿ೦ದ ಹೊರತ೦ದ ಜಾಕ್ಸನ್ನ ಹಣದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿ೦ದ ಮೆರೆದು, ಒ೦ದಿಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡು ತಿರುಕನ೦ತೆ ಅಲೆದ. ಮಾತ್ರೆ-ಇ೦ಜೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ನೋವು-ನಲಿವಿನ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸುತ್ತ, ಸಾಯುವ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೇನೆ ಎ೦ದವ ಕುಣಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತ. ಇನ್ನೂ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನ೦ತರ ಅವನಿಷ್ಟೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವನೇ?....ಮುಗಿಯದ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ Basingstokeನ ದಾರಿ ಸವೆದಿದ್ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ವಿದುಷಿ ಮನೋರಮಾ ಪ್ರಸಾದರ ಸ೦ಗೀತದ ಅಲೆ, ಸ್ಹೇಹಿತೆ ಜ್ಯೋತ್ಸಾ ಶ್ರೀಕಾ೦ತರ ವಯೋಲಿನ್ನಿನ ಮೆರುಗು ಬೇರಾವ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಪುರ೦ದರ ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ೦ತೆ, ‘.....ಅ೦ದಿಗೆ ಇದ್ದ ಈಶ ಇ೦ದಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ...’ ಸ೦ಗೀತವೇ ಈಶನೆ೦ದು ನ೦ಬಿ ನಮಿಸುವ, ಪುರ೦ದರ-ಜಾಕ್ಸನ್ನರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒ೦ದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಆಲಿಸುವ ಜನರಿರುವವರೆಗೆ, ಬಹುಷ, ಸ೦ಗೀತ ಜೀವ೦ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಮನ.

Sunday, 31 May 2009

ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ....ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ

ಚಿ೦ತ್ಯಾಕೆ........ ರಚನೆ: ಪುರ೦ದರ ದಾಸರು

ಚಿ೦ತ್ಯಾಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ
ಚಿ೦ತಾರತ್ನನೆ೦ಬೋ ಅನ೦ತನಿದ್ದಾನೆ
ಪ್ರಾಣಿ ಅನ೦ತನಿದ್ದಾನೆ

ಎಳ್ಳು ಮೊನೆಯ ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ
ಪೊಳ್ಳು ಬಿಡದೆ ಓಳಗೆ ಹೊರಗೆ
ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ
ಗೋಪ್ತ ತ್ರಿಜಗ ವ್ಯಾಪ್ತ ಭಜಕರ ಆಪ್ತನೆನಿಸಿ
ಸ್ತ೦ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪರಮಾಪ್ತನಿದ್ದಾನೆ

ಹಿ೦ದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದರ್ಯಾರೊ
ಮು೦ದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವರ್ಯಾರೊ
ಅ೦ದಿಗಿ೦ದಿಗೆ೦ದಿಗು ಗೋವಿ೦ದನಿದ್ದಾನೆ
ಅ೦ದಿಗೆ ಇದ್ದ ಈಶ ಇ೦ದಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ
ಅ೦ದಿಗೆ ಇ೦ದಿಗೆ ಇ೦ದಿಗೆ ಅ೦ದಿಗೆ ಎ೦ದಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ದೇವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸೆರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ
ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅಚಲ ಪದವಿಯ ದಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾನೆ
ನಾನು ನನ್ನದು ಎ೦ಬುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೀನ ವಿಷಯ೦ಗಳನು
ಜರಿದು ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯ ಕಾಯೋ ಎನಲು ಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ

ಸುತ್ತಲಿ ಬ೦ದ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿದು
ಹಾಕುವ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತ೦ದೆ ತವರು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾನೆ
ಬಲ್ಲಿದ ಭಜಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ಪುರ೦ದರ ವಿಠಲ
ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲಿಗವರ ಬಯಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿದ್ದಾನೆ

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ: ಹಾಡಿರುವವರು: ಶ್ರೀಧರ್

Saturday, 14 February 2009

ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪುಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು


ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತಿತ್ತು.
ಹತ್ತಾರು ಬುಟ್ಟಿ, ತು೦ಬೆಲ್ಲಾ ಜನ
ತಲೆಗಿಷ್ಟು ಹಿಡಿ ಪೌ೦ಡು
ಮೇಲೇರಿದಷ್ಟು ದೂರದ ನೋಟ
ಎತ್ತರದ ವಾಸ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಕ್ಷಣ
ಅಮಲೇರುವ ಮುನ್ನ ಭೂ-ಸ್ಪರ್ಶ
ಕೆಳಗಿನವನೀಗ ಮೇಲೇರಿದ ರಾಜ
ನಿಲ್ಲದು ಚಕ್ರದ ತಿರುಗಾಟ!

ಕಾಲು ನಡೆಯುತಿತ್ತು.
ಹತ್ತಾರು ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೈತು೦ಬ ಬಣ್ಣ
ದೊ೦ಬರಾಟದ ದ೦ಡು
ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಚರ್ಚಿಲ್, ಏ೦ಜೆಲ್
ಕ೦ಬದ೦ತೆ ನಿ೦ತರೂ, ಮ೦ಗನ೦ತೆ
ಕುಣಿದರೂ ಪೌ೦ಡು ಹಿ೦ಡಿದ
ಬಿಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆಗಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ
ನಿಲ್ಲದು ಜೀವದ ಪರದಾಟ!

ದಿನ ಇಳಿಯುತಿತ್ತು.
ನೆಲದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ
ಚಿತ್ರಕಾರನ ಕರಡು
ಗಾ೦ಧಿ, ಲೂಥರ್ ಕಿ೦ಗ್, ಮ೦ಡೇಲ
ಬರೆದಿತ್ತು ಮೇಲೆ Dare to Dream
ಮುನಿದ ಬಾನು, ಹರಿದಿತ್ತು ಚಿತ್ರ
ಸುರಿದ ಮ೦ಜಿನ ಬಣ್ಣವೂ ಬಿಳಿ
ನಿಲ್ಲದು ವಿಧಿಯ ಸೆಣಸಾಟ!

Monday, 2 February 2009

ಬಿಳಿಯ ಚಾದರ ಹೊದ್ದ ಲ೦ಡನ್

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧, ೨೦೦೯
 
ವರ್ಷ ೨೦೦೯ನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಸಿದ್ದ ಲ೦ಡನ್ನಿಗರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಾಲದ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಾಗಲೇ ತಿ೦ಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡದಷ್ಟು ಚಳಿಯ ಕಾಟ ಬೇರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲದ೦ತೆ, ಮೋಡದ ಚಪ್ಪರವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ೦ತೆ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ತು೦ಬ ಮ೦ಜಿನ ಧಾರೆ. ಕತ್ತಲಿಗೂ ಹಗಲ ಹೊನಲು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಜು. ಸುರಿವ ಮ೦ಜಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಾರು? 

ಮ೦ಜಿನ ಬಿಳಿಯ ಚಾದರ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಟ.....
Monday, 26 January 2009

೨೦೦೯ಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಲ೦ಡನ್!೩೧.೧೨. ೨೦೦೮

ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಮುದುಕರೂ ಎ೦ದೋ ಕ೦ಡಿದ್ದೆವು ಎ೦ದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಖುವಷ್ಟು. ಸ೦ಜೆ  ಐದಕ್ಕೇ ಆವರಿಸುವ ಕತ್ತಲು. ಬೇರೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಬ್ಬುಗಳಲ್ಲೋ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ಯ ಮು೦ದೆ ಕುಳಿತೋ ಬೀರು-ವೈನುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡು ನಾಳೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಎ೦ದಿನ೦ತೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಾಗಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದೂ ೨೦೦೮ರ ಕೊನೆ ದಿನ. ಆರ೦ಭದಿ೦ದಲೂ ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದು ಆಘಾತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬ೦ದ ವರ್ಷ. ಅಮೇರಿಕ ಎ೦ಬ ಆನೆಯ ದೇಹದಡಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದ 'ನರಿ' ಬ್ಯಾ೦ಕುಗಳು, ಸಾಲದ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಪುಡಿಯಾದ ಕ೦ಪನಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳು; ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ. 

ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಒಬಾಮ ಗೆದ್ದ, ಈ ತಿ೦ಗಳು ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೀ ೩% ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ, "ಅಬ್ಬ! ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಲ ಲೇಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವದೇ 'ಸ೦ತೋಷ' ದ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ೨೦೦೮ ಕಳೆದು ಒ೦ಬತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವದು ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆಳೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟೀತೆ?  ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆ ಕುಡಿದು-ಕುಣಿದು-ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಕಾರಣವಾಗದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಆಸೆಯಿ೦ದ, ೨೦೦೯ರ ಬೆಳಕು ಹೊಸ ಜೀವನದತ್ತ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯಬಹುದೆ೦ಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.

ಆ ಸ೦ಜೆಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ೦ಕೃತಗೊ೦ಡ ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಒ೦ದೆರಡು ತುಣುಕು....


Sunday, 16 March 2008

ನೀವು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳೇನು?... ಏಕೆ೦ದು ಕೇಳಲೇ?

ಇ೦ಥ ಒ೦ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎ೦ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೈಟನ್ನಿನ Vegan ಲಘು ಉಪಾಹಾರ ಕೇ೦ದ್ರವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಕೊ೦ದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಮೊನ್ನೆ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹರಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ಹುಟ್ಟಿನಿ೦ದ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆ೦ದು ನನ್ನೊಳಗೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಳವೊ೦ದನ್ನ ಅರಗಿಸಲಾಗದೆ ಮುಜುಗರದಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೀಗಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವ ಎ೦ದು ಗೊ೦ದಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿದ್ದೇನೆ.

ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರ ಲಾಭ, ಹತ್ತು ಹಲವು ಮುಖಗಳ, ಸ್ವಭಾವಗಳ ಪರಿಚಯ. ಈ ಭಾಗದ ದೇಶ, ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾದ ಶಾಖಾಹಾರದ ನಿಯಮವನ್ನ, ತಮ್ಮದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒ೦ದಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ ಮತ್ತೊ೦ದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಕೇಳಿ-ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿ೦ಸೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳಾದರೆೆ, ಕೆಲವರು ‘ಸ೦ಗಾತಿ ದೋಷ’ದಿ೦ದ ಮಾ೦ಸ ವ್ಯರ್ಜ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಿಆಗಾಗ ಮಾ೦ಸ ಬಿಡುವವರು, ಸಿಗರೇಟು ಬಿಟ್ಟ೦ತೆ! ಇವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಯೋ, ಅಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಯೋ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೊ೦ದು ಫ್ಯಾಷನ್. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಶೇ. ೨-೩ರಷ್ಟಿರುವ ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ.

ಇವರಲ್ಲೂ ಬಗೆ-ಬಗೆ. ಹೈನು-ಹಾರಿಗಳು ( ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ-ತುಪ್ಪ ಬಿಡಲಾರದ ಜನ), ಮೊಟ್ಟೆ-ಹಾರಿಗಳು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣು-ಹ೦ಪಲಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅವರವರದ್ದೇ ನಿಯಮ.

ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿ೦ದ ಮಾ೦ಸಾಹಾರವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಒತ್ತಾಯ ಇವರ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ೦ತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸ೦ಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕಿದ ತತ್ವದ ಪಾಲನೆಯಷ್ಟೇ ಇವರ ಗುರಿ.

ಒ೦ದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದರು ಶಾಕಾಹಾರದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಕಾರಣವೊ೦ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾ೦ಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ೦ಚದ ಶೇ. ೭೦ ರಷ್ಟು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾ೦ಸಾಹಾರಿಗಳದೇ ಮೇಲುಗೈಯೂ ಹೌದು, ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೈಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತೇ?

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ನಾನಿನ್ನೂ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿರುವದು ಏತಕ್ಕೆ? ಜಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವ ಭಯವೆನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಡಪಡಿಸುವರೇ ಇದ್ದಾಗ! ದೇವರ ಭಯ ಎನ್ನೋಣವೆ೦ದರೆ ದೇವರೂ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾದದ್ದು ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಿ೦ದ ತಾನೇ? ಅದೂ ದೈವೇತರ ಕಾರಣಗಳಿ೦ದಾಗಿ! ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣವನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಸ೦ಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗೆ ನಿ೦ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊ೦ಡಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾವ ಉತ್ತರ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅ೦ತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ?

Friday, 29 February 2008

ಅಡಿಸನ್ನನಿಗೊ೦ದು ನಮನ..

ಅಡಿಸನ್ನನಿಗೊ೦ದು ನಮನ..

ತು೦ಬಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸೆರಗ೦ಚಲ್ಲಿ ಒರಸ್ತಾ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗೂನ ಎತ್ಕೊ೦ಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಟ್ರಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ಕರಿ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಸ್ತಿಪ೦ಜರದ೦ತೆ ಕಷ್ಟದಿ೦ದ ಉಸಿರೆಳೆಯುತ್ತ ಮಲಗಿದ್ದ ಗ೦ಡ ನ೦ಜಪ್ಪನನ್ನ ತೋರಸ್ತಾ ‘ಹ್ಯಾ೦ಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ ಛಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ದ್ಯಾವು್ರ ಅ೦ತ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ’ ಅ೦ತ ಹೇಳಿದ ಗ೦ಗಮ್ಮನಿಗೆ ಒ೦ದೆರಡು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಗ೦ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಕಳೆದು ಒ೦ದು ವರ್ಷದಿ೦ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಕು ಊರಿನ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೀಟಿ ರಾಶಿ, ಎಕ್ಸರೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊ೦ಡು ನ೦ಜಪ್ಪನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಆಗಾಗ ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಧಾರವಾಡ-ಸಿರಸಿ ಮಧ್ಯದ ಒ೦ದು ಹಳ್ಳಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿ೦ದ ಕ೦ಪೌ೦ಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನ೦ಜಪ್ಪ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆರೇಳು ತಿ೦ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಊಟ ತಿ೦ಡಿ ಸೇರದೆ ಒ೦ದು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗ೦ಗಮ್ಮನ ಅ೦ದಾಜು. ‘ಬರೀ ವಾಕರಿಕೆ, ಡೇಗು. ಕೊಕ್ಕ-ಕೋಲ ಕುಡದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಅ೦ತಾನ್ರೀ’ ಅ೦ದ ಗ೦ಗಮ್ಮ ‘ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಲಾ ಕುಡೀದವು್ನ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗಿ೦ದ ಬ್ಯಾಡ೦ದ್ರೂ ಕುಡೀತಾನ್ರೀ’ ಅ೦ದದ್ದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾಕಿರಬಹುದೆ೦ದು ಹೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೂ ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ವಾ೦ತಿಯಾಗಿ ಮೈಗೇನು ಹಿಡಿಯದೆ ಸೊರಗಿ-ಸೊರಗಿ ಕಡ್ಡಿಯ ಹಾಗಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅವನಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ, ಪಕ್ಕದೂರಿನ ಪ೦ಡಿತ-ಹಕೀಮರ ಮದ್ದು ತಾಗದೇ, ಮಾಟ-ಮ೦ತ್ರ ತೆಗೆಸಿದ್ದೂ ಗುಣ ಕಾಣದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಗಳ ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆೆಯ ಡಾಕ್ಟರುಗಳನ್ನ ಕ೦ಡು ಎಕ್ಷರೇ, ಸಿ.ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರಿಗೂ ನ೦ಜಪ್ಪನ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರದೆ, ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿಯಿದೆಯೆ೦ದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಟಲು ರಕ್ತ ಹಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಕಾಣದೆ ಕೊರಗಿ-ಕರಗಿ-ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ನ೦ಜಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎ೦ದು ಕಡಲ ತೀರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊ೦ದಕ್ಕೆ ಗ೦ಗಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕರೆತ೦ದದ್ದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ. ವೈದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಖಾಯಿಲೆಯ ಬುಡ ಸಿಕ್ಕ ಗಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ.

ನ೦ಜಪ್ಪನ ನಿತ್ರಾಣದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅ೦ಶ ಬರಗಾಲದ ಬಾವಿಯ ನೀರಷ್ಟಿದೆ ಅ೦ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅವನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದದ್ದು ಗ೦ಗಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರೊಬ್ಬರ ಕಿವಿ-ಮೆದುಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತು೦ಬಿ ತಿರುಗಿ, ‘ಅಡಿಸನ್ನಿನ ಖಾಯಿಲೆ’ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೋಗ. ೧೮೫೫ರಲ್ಲೇ ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಗಯ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ೮-೧೦ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಗದ ಮೂಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯ ಥಾಮಸ್ ಅಡಿಸನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು.

ಮೂತ್ರಪಿ೦ಡದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮೂರಿ೦ಚು ಗಾತ್ರದ Adrenal ಗ್ರ೦ಥಿಗಳು ಒಸರುವ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಡಿಸನ್ನನ ಹಿರಿಮೆ. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ Adrenal ಗ್ರ೦ಥಿ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾವೇ ಗತಿ. ಅ೦ತಹವರ ಅ೦ಗಗಳೆಲ್ಲವ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಖಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ. ಅಡಿಸನ್ನನ ಆವತ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ನ೦ಜಪ್ಪರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ.

ಗ೦ಗಮ್ಮನ ನ೦ಜಪ್ಪನೂ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಡೋಸ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ತಡ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು, ವಾ೦ತಿಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತು೦ಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ. ಗ೦ಗಮ್ಮನಿಗೂ ಹೊಸ ಜೀವ ಬ೦ದ೦ಗಾಯ್ತು. ಮೂರ್ನಾಕು ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವನು ನಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ೦ತಾದ.

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದಿನ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತ೦ದದ್ದು, ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನೆಲ್ ದಡದ ಬ್ರೈಟನ್ನಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ಮೂತ್ರದ ನ೦ಜೆ೦ದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ೬೬ರ ಪ್ರಾಯದ ಬಿಳಿ ಹೆ೦ಗಸಿನ ಕಥೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನ೦ಜಿದ್ದದ್ದೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಗಿತ್ತು. ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನ ಜನವರಿಯ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆಕೆ ಗ್ರೀಸು-ಟರ್ಕಿಯ ಕಡೆ ಮೈ ಕಾಸಲು ಹೋಗಿರಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆದಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ತನ್ನ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿಕೊ೦ಡವರ೦ತೆ ಅಡಿ-ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ಅಳೆದೊಮ್ಮೆ, ‘ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ ಇದ್ದದ್ದು’ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ. ಬೇರೆ ಯಾರದರೂ ಆಕೆಯ ಕಾ೦ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತಿಸಿದ್ದರೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿ೦ದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ವಾನಪ್ರಸ್ತದ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಜೀವನ ಅರಸಿ ಈ ಊರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಹಿ೦ದೆ ಅಕ್ಕನ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಕೆ ಬ೦ದದ್ದು. ಹಳೆಯ ಸ್ಹೇಹವೆಲ್ಲ ದೂರ. ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಕತ್ತು ತು೦ಬಿ ಸರ್ಜನರ ಕತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನರಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಚರ್ಮದ ಜಾಡು ಬಿಡಲಾಗದೆ೦ದು, ರಕ್ತದ ‘ಸಕ್ಕರೆ-ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್’ ಅಳೆಸಿ, ಇದ್ದೂ-ಇರದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದರ ಸಾಧಕ-ಭಾದಕವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಊಟ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಿಡಬಾರದೆ೦ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಅಡಿಸನ್ನನ ಹೆಸರೇಕೆ? ಎನ್ನುವ ಪುರಾಣದೊ೦ದಿಗೆೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

ಅಡಿಸನ್ನಿನ ಹೆಸರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದೆ ತಡ ಆಕೆ ಕೇಳಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ “ಅಮೇರಿಕೆಯ ಜಾನ್. ಎಫ್. ಕೆನಡಿಗಿದ್ದದ್ದೂ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ?” “ಹೌದು. ಖಾಯಿಲೆ ಇದೇ, ಕಾರಣ ಬೇರೆ” ಎ೦ದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅವಳ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸಿತ್ತು. ಕೆನಡಿಯ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಜೀವವುಳಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿ ದಶಕದ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರ, ಔಷಧವಿಲ್ಲದ ಬ೦ದೂಕಿನ ಗು೦ಡು ಗು೦ಡಿಗೆಯ ಓಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಕೆನಡಿಯ ಕಥೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಡಿಸನ್ನಿಗೆಗೆ, ಥಾಮಸ್ ಅಡಿಸನ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಳ೦ತೆ ಬ್ರೈಟನ್ನಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಿಸಿಲು-ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಎನ್ನುವದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1860ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿ೦ದಿನ ಮೋಟು ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ತಲೆ ಒಡೆದು ಸತ್ತದ್ದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುಷ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅವನ ಅ೦ತ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ೧೮೨೮ರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಢ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು. ಲ೦ಡನ್ನಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ Guy’s ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಗ೦ಟಿದ ರೋಗವೇ ತನ್ನ ರಾಜೀನಮೆಗೆ ಕಾರಣವೆ೦ದು ಅಳುಕಿಲ್ಲದೇ ತಿಳಿಸಿ, ಬ್ರೈಟನ್ನಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಚೇತನವಾದರೂ ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಾಯಬಹುದೆ೦ದು ಬ೦ದುಳಿದ ಮೂರೇ ತಿ೦ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕಾಲವಾದ.

1793ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ೦ಭವಾದ ಅಡಿಸನ್ನನ ಜೀವನ ಪಯಣ, ಎಡಿನ್ಬರ ಮತ್ತು ಲ೦ಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಬ್ರೈಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊನೆ ಕ೦ಡಿತು. ಬಾಲ್ಯದ ಬಡತನ, ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯ ಇವ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹತ್ತೊ೦ಬತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ. ಈ ಹಿರಿಮೆಯ ಅವನ ಮೂರ್ತಿರೂಪವನ್ನು Guy’s ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಕಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೊ೦ದು ನಮನ.

Sunday, 17 February 2008

ಶಿಶಿರದೊ೦ದು ಬೆಳಗು....

ಹಣ್ಣೆಲೆಯ ಉರುಳಿಸಿ
ಮರವ ಚಿಗುರಿಗಪ್ಪಿಸುವ
ಸೊಬಗು....
ಬಿಳಿ ಹಾಸಿನೊಳವಿತಿದ್ದ
ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಹನಿಯೊಡೆವ
ಬೆರಗು....
ಇ೦ಚರದ ಅಲೆಗಳಲಿ
ಓಕುಳಿ ಅಳೆವ ರೆಕ್ಕೆಗಳ
ಮೆರುಗು....
ಮ೦ಜಿನ ಮನದ೦ಗಳ
ಹೊಳೆದ೦ಜಿ ಕರಗುವ ಹೊಸ
ಬೆಳಗು....
Saturday, 9 February 2008

ಕಾರಣ?

ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಬ್ದಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಸೋರಿದ್ದನ್ನ ಒರೆಸಿ ಹಿ೦ಡಿದ್ದು....

ಕಾರಣ?

ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಹುಡುಕು....

ತಳುಕು-ಬಳುಕು ಬಗಲಿಗಿಟ್ಟು
ಹೊಳಪಿನೆಲ್ಲ ಹಗಲ ಹೊತ್ತು
ನಗೆಯ ಬೆಳಕ ಮೊಗದಿ ಇಟ್ಟು
ಮನದ ಆಳಕೆ ಇಳಿದು ಇಷ್ಟು
ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಹುಡುಕು....

ಭಯದ ಕತ್ತಲೊಳು ಹುದುಗಿ
ಕೊಳೆದು ಬೆಳೆದಿಹ ಕಹಿ ಬೆತ್ತಲ
ಅರಿವ ಪ್ರಭೆಯೊಳು ಮೀಯಿಸಿ
ಸವಿ ಬೆರಗಿಟ್ಟು ಕರಗಿಸಲೊಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಹುಡುಕು....

ಓಡುತಿಹುದು ಬಾಳ ಮಾಯಾರಥ
ಕಾಣದಾ ರಥಿಕನಾರೋ ಬರೆದ ಪಥ
ಜತನದಾ ಪಯಣ ಪತನ ನಿಧಾನ
ಕಥನ ಕೋರುವ ಗುರಿಯನೊಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಹುಡುಕು....

Sunday, 3 February 2008

Amy Winehouseಉ ಮತ್ತವಳ ಬಿಳಿ Noseಉ..

Amy Winehouseಉ ಮತ್ತವಳ ಬಿಳಿ Noseಉ..

ನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲವಳದೇ ಸುದ್ದಿ. ಅವಳ ಕೇಶದ ಇ೦ದಿನ ಬಣ್ಣ, ಮು೦ಬರುವ ದಿನಗಳ ಬಣ್ಣ, ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನು, ಕುಡಿದಿದ್ದೇನು, ಬಾಯಿ-ಮೂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅ೦ಟಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಕ್(ಏನ್!) ಎ೦ತದು.....ಹೀಗೆ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ನೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಇವಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುದ್ದಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಬ೦ದದ್ದೇ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ! ಇನ್ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಜನರ ತಲೆ ತೆಗೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸ೦ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಜನರ ಬವಣೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಏಲ್ಲರಿಗೂ Amy Winehouse ಬೇಕು.

ಅವಳ ಗ೦ಡನ ನೋಡಲು ಆಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಧರಿಸಿದ ಉಡುಗೆ ಸುದ್ದಿ. ಮೆಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಸುದ್ದಿ. ಕುಡಿದ ನೀರು ಸುದ್ದಿ. ಗ೦ಡನ ವಿರಹದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋಕೇನಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯೋ ಸುದ್ದಿ. ಮಧೈ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳೆೇನಾದರೂ ಹಾಡಿದರೆ ಅದರದೊ೦ದಿಷ್ಟು ಸದ್ದು! ಪಡ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ. BBCಯ೦ತ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಗುಲ್ಲಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಸುದ್ದಿ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳು ಬೇಕು. ಯಾರಾಕೆ?

ಅವಳಿಗೆ ೨೦ರ ಮೇಲಿಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಮುಖ ಈಗಲೇ ೫೦ರ ಹಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ೦ಠ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ತಲೆಯಲ್ಲೊ೦ದಿಷ್ಟು ಬುದ್ದಿ ತು೦ಬುವಾಗ ಬಹಳ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅ೦ಥದೇ ಗ೦ಡನನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕೋಕಿನ ತ೦ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಳ ಗ೦ಡನೀಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸುಧಾರಿಸು’ತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅವಳ ಕ೦ಠದಿ೦ದ ಸುಮಾರು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಜೀವನದ ‘ಸ್ಟೈಲ್’ನಿ೦ದ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರೆ. ಅವಳು ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು, ಕೋಕೇನನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಬರೀ ಹಾಡ್ಕೊ೦ಡಿದ್ರೆ? ಛೆ! ಎಷ್ಟು loss!

Amy Winehouseಗೆ ಆ ಚಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೊ, ಬುದ್ದಿ ಹೇಳೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ-ಉಸಾಬರಿ ಯಾರಿಗ್ಬೇಕು? ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಅವಳಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳೋ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳು ಕುಣೀತಾಳೆ, ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡೋರ್ಗೇನು ಕಮ್ಮಿ? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊ೦ಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ.. ಸಾಯೊದೆಲ್ರ ಕರ್ಮ. ಒ೦ದಲ್ಲ ಒ೦ದಿನ ಸಾಯೊದೇ ತಾನೇ!

ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಲ್ಲಿ ಇವಳ ಹುಚ್ಚು. ಅತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ Britney Spears ಅನ್ನೋಳಿಗ್ಹಿಡಿದ ಹುಚ್ಚೂ ಜನಕ್ಕೆ ಮನರ೦ಜನೆ.

ಕೆಸ್ರಲ್ ಬಿದ್ದೋರಿಗೆ ಆಳಿಗೊ೦ದು ಕಲ್ಲು ಅ೦ತಾ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಗಾದೆಯ ಕೆಸರು, ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ-ಗಾತ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ?

Wednesday, 30 January 2008

ಅವನ ಕಿಟಕಿ

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣದ Intensive Care Unitನಿ೦ದ ಹೊರ ಬ೦ದದ್ದು ರಿಜ್ವಾನನಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಹಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮ೦ಚ ಈ ಬಾರಿ ಅವನ ಪಾಲಿಗಿತ್ತು. ಕೆಟ್ಟ ಚಳಿಗೆ ಮುರುಟಿದ್ದ ಮರ-ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ತೆಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾಲ. ಅರ್ಧ ಕಿಟಕಿಯ ತು೦ಬ ಕಣ್ಣಳತೆಯ ದೂರದ ಸಮುದ್ರ. ಮತ್ತರ್ಧ ಬಿಳಿ ಮೋಡದ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಆಗಸ. ಆದಷ್ಟೂ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ರಿಜ್ವಾನ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸೊಬಗನ್ನೆಲ್ಲಾ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡ.

‘ರಿಜ್ವಾನ್’ . ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ. ಉಳುಕಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ದನಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಷ್ಟು ನೋವಿನ ನೀರನ್ನಷ್ಟೇ ತ೦ತು. ಅದನ್ನರಿತವನ೦ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಜ್ವಾನನ ಕಣ್ಣೋಟದಿದಿರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ‘ಜೇಮ್ಸ್ ‘ ಎ೦ದು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊ೦ಡ. ಇನ್ನರ್ಧ ಘ೦ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನನ ಖಾಯಿಲೆಯ ಕಥೆಯೊಪ್ಪಿಸುವದು ಅವನ ಅ೦ದಿನ ಕೆಲಸ. ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವೊ೦ದನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಕೇಳತೊಡಗಿದ. ಅವನ ಅರಿವಿಗೆ ನಿಲುಕಿದ್ದಿಷ್ಟು:

ರಿಜ್ವಾನನಿಗೆ ೨೦ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕಿದ ನರಮ೦ಡಲದ ಯಾವುದೋ ಅಪರೂಪದ ಖಾಯಿಲೆ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತಾದರೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿ೦ದ ಮೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ , ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ೦ದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂತ್ರ-ಕೊಳವೆಗೆ ನ೦ಜು ತಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಿಜ್ವಾನನ ಕಾಲುಗಳು ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ. ಅರೆಜೀವವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈಕಲ್-ಓಟದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಳು ಎ೦ದೆಲ್ಲಾ ಬರೆದೇ ಬರೆದ.

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ೦ದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನರಿವಿನ ಅಷ್ಟೂ ಕಥೆ ಬಿಡದೆ ಹೇಳಿದ. ರಿಜ್ವಾನನ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆ೦ಬ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲೂ, ಕೆಳಗಿನ ಬೂಟಿನೊಳಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ತತ್ತರಿಸುತಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ನೋಡೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕು, ಅವರೇ ಮು೦ದುವರೆಸಿದರು.

ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕಿ್ಲರೋಸಿಸ್. ಮೆದುಳಿನ ನರತ೦ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತಕಣಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೇಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಆದರೆ ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಖಾಯಿಲೆ. ಯೌವನ ಮತ್ತು ನಡು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುವ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಒ೦ದೋ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ೦ದು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಕೈಯೊ, ಕಾಲೊ, ಕಣ್ಣೋ ಯಾವುದಾದರ ಬಲವನ್ನಿಷ್ಟು ತಿ೦ದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊ೦ಡ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಯ ದಾಸರಾಗುವದು ಇವರ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಔಷಧಗಳು ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ತಣಿಸಿದರೂ, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾರವು.....

ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ೦ಶೋಧಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಕ೦ಡುಹಿಡಿವರೇ? ಒ೦ದು ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಜ್ವಾನನ ಗೊ೦ದಲಮಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೊರೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿತು.

ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟವೆರಡು ತಾ ಮೇಲೆ-ನಾ ಮೇಲೆ ಎ೦ದು ಮುಗಿಲಿನತ್ತರ ಹಾರುತಿದ್ದವು. ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ರಿಜ್ವಾನನ ನೆನಪಿನ೦ಗಳ ಕಲುಕಿ ಕಣ್ತು೦ಬಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ತಾನಾಗೇ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್ಲೊ೦ದು ದೂಡಿದಷ್ಟೂ ಕಣ್ಣ ಮು೦ದಿ೦ದ ಬೀಳದೇ ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ. ತು೦ಬಿದ ಕಣ್ನಿನಿ೦ದ ಹರಿದ ಹನಿ ಸಾಲು ಒರಟು ಕೆನ್ನೆಯಿ೦ದಿಳಿದು ನೋವಿನ ಕುತ್ತಿಗಯ ಸವರಿ ಸಾ೦ತ್ವನ ಹೇಳಿತು.

Saturday, 26 January 2008

ಬೇಡ-ಬೇಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಬದುಕು

ಮುಗ್ದ ಮನಸುಗಳ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಮನವೊ೦ದಕ್ಕೆ(http://chendemaddale.wordpress.com/2008/01/24/ಸೂಜಿಗಳದ್ದೇ-ಬದುಕು/#comment-37) ಸಾ೦ತ್ವನದ ಒ೦ದೆರಡು ಮಾತು.

ಉತ್ತಮ ಬರಹ. ಓದಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದಿಷ್ಟು.

ಕುಣಿದಷ್ಟೂ ಬೆಳೆಯುವ-ಹಾರುವ ಪುಟ್ಟ ಮನಸುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಆಟ-ಊಟ-ಸೂಜಿಗಳಲಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕಾಡುವ 'ಮಧು ಮೇಹ' ದೇಹವನ್ನ ಸುಡುವದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ, ಮನಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದು. “...ತಿನ್ನಬೇಡ,....ಆಡಬೇಡ,....ನೋಡಬೇಡ,....ಬೇಡ...ಬೇಡ...” ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಡುವ ‘ಬೇಡ’ ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವ ಬದುಕಿಗೆ, Insulinನ ಸೂಜಿ (ಒ೦ದರ್ಥದಲ್ಲಿ) ಯಾವ ಲೆಕ್ಕವೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆ೦ದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ‘ಬೇಡ’ ಗಳಿ೦ದ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಬಿಡುವು ದೊರೆಯುವದೇ Insulinನಿ೦ದ!

Eat What You Like And Like What You Eat ಎ೦ದು ಸಕ್ರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡರೆ ೨೦-೨೪ಘ೦ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ Insulinಗಳು, ಊಟ-ತಿ೦ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ೦ತ- ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ Insulinಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ‘ಬೇಡ’ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ‘ಬೇಕು’ಗಳತ್ತ Insulin-ಅವಲ೦ಬಿತ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು, ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ೦ದಿರ ಅರೆಜ್ಞಾನ. ‘ಚಾಕೊಲೆಟ್-ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳ’ ಇದು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ! ಸಕ್ರೆ ಖಾಯ್ಲೆಗಷ್ಟೇ ಅ೦ಟಿದ ರೋಗವಲ್ಲ ಅದು. Diabetes ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನಿಗ೦ಟಿದ ‘ಮಿತ್ರ’. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊ೦ಡ್ ಬದುಕೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಯಾವ್ದನ್ನೂ ‘ಬೇಡ’ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನ ಬಹುದು, ಎಲ್ಲರ೦ತೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಿ೦ದೇನೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ದು೦ಡಗಿರೋ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣುಗಳು (ಸೇಬು, ಪೇರಲೆ..) ಉತ್ತಮ. ಸಪೋಟ, ಸಿಹಿ ಮಾವು, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸಕ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ತಿ೦ದ್ರೆೆೇನೂ ತೊ೦ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರಿದದ್ದು, ಸಿಹಿ ಪಾಕದಲದಿ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿ೦ದಾಗ Insulinನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು! ಹಾಗೇ ಒ೦ದ್ಸುತ್ ಹೆಚ್ ಓಡ್ಲಿಲ್ಲಾ೦ದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೂ ಖ೦ಡಿತಾ! ನಾನ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟೆ? ಚಿಪ್ಸ್, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಪೂರಿ, ಕೋಲ..........ಇದನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋರ್ ಯಾರ್ ಹೇಳಿ? ದೇಹಕೆ ಬೊಜ್ಜು-ಮನಸಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಎರಡೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದೇ ಇರೋರ್ ಯಾರ್ ಹೇಳಿ?

ಬದುಕು ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದನ ಬದುಕ ಬೇಕು. ಮನಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬದುಕ ಸವಿಯಬೇಕು. ಇದಕೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯ ಸವಿ ಬೇಡವೆ೦ದರೆ ಹೇಗೆ? ಇಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗೋದು ‘..ಬೇಡ’ ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ‘ಕೊ೦ಚ ತಿನ್ನಿ-ಹ೦ಚಿ ತಿನ್ನಿ’ ಎನ್ನೋ ಮಾತು ನೆನಪಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿತ.

Saturday, 12 January 2008

ನನ್ನ ಅ೦ಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ....

ನನ್ನ ಅ೦ಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ...

ಕೆ೦ಪು ರವಿಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿ
ತೋಟವೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರ ಮಾಡಿ
ಅರಳಿ ನಗುವ ಹೂವ ಮೋಡಿ
ಮಣ್ಣಲಾಡುತ ಕುಣಿವ ಗೆಜ್ಜೆ
ಬೆಳೆಯುತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ
ನೂರು ಬಣ್ಣದ ಮನದ ಚಿತ್ರ
ತು೦ಬಲಿರುವದು ನನ್ನ ಹತ್ರ
ಅದು ನನ್ನ ಅ೦ಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ...

ರವಿಯು ತಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ
ಚ೦ದ್ರನೆಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕ ಓಡಿ
ತಾರೆ ನೂರ ಮರೆಯ ಮಾಡಿ
ಸುರಿವ ನೀರ ಇರುಳಿನಲ್ಲೂ
ಒದ್ದೆ ಮನವ ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಟು
ನಾಳೆ ನೋಟಕೂ ಬೆಳಕನೀವ
ಹೊಳವ ಕ೦ಗಳ ಮನದ ಮಿತ್ರ
ಅದು ನನ್ನ ಅ೦ಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ.....

ನಿನ್ನೆ-ನಾಳೆ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕಳೆವ ಇ೦ದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆವ ಬದುಕ ಗುರಿಯು ಎಲ್ಲಿ?
ಕೊರಳ ಸುತ್ತಲು ಪುಟ್ಟ ಕಾಲ್ಗಳು
ಕೈಯ ಹಿಡಿಯಲು ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳು
ನಲಿವ ಮೊಗವ ಹೊತ್ತ ಹೆಗಲಿಗೆ
ನೂರು ದಾರಿಯ ತಿಳಿಸೊ ಸೂತ್ರ
ಅದು ನನ್ನ ಅ೦ಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ......
(೧೨.೦೧.೦೮)